CD-TRYKK, CD-KOPIERING, CD-TRYKKING // DVD-TRYKK, DVD-KOPIERING RASKE LEVERANSER // BETAL ENKELT MED KORT ELLER FAKTURA
På svenska In English    Auf Deutsch En español  

Produksjonsforhold - discrepublic.com


1. Generelt

Disse vilkårene beskriver hva som gjelder i alle tilfeller hvor Discrepublic (heretter kalt vi/oss) utfører oppdrag for Kunden (heretter kalt Oppdraget), alternativt at Kunden kjøper varer av oss (heretter kalt Kjøpet), hvis ikke partene har inngått en annen skriftlig avtale. En slik alternativ avtale er bare gyldig hvis den underskrives av begge parter. En kundebestilling innebærer en godkjenning av denne avtalen.

2. Tilbud og priser

 Et tilbud fra oss er gyldig i tretti (30) dager fra tilbudsdatoen som er angitt på tilbudet (Tilbudsperiode).

Samtlige priser i et tilbud angis i SEK/DKK/NOK og er ekskl. merverdiavgift, frakt og andre avgifter og tillegg. Prisene som angis i et tilbud som aksepteres og bestilles, gjelder selv om den generelle prislisten blir endret under tilbudsperioden. Prislisten for sortimentet vårt er gyldig i tretti (30) dager fra mottak. Kunden har ansvar for å finne ut om eventuelle prisendringer samt å be om ny prisliste.

3. Reservasjon

Vi reserverer oss mot feil i priser samt innhold på nettsidene discrepublic.dk og discrepublic.com.

4. Betalingsvilkår

Vi benytter oss av enten forskudds- eller etterskuddsbetaling. Det som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Ved forskuddsbetaling skal betalingen være oss i hende før bestillingen blir bindende og ordren effektueres. Ved etterskuddsbetaling sendes fakturaen fra Klarna på den fastsatte leveringsdatoen, og betalingen skal gjøres fjorten (14) dager netto fra fakturadatoen dersom ingenting annet er avtalt. Ved forsinket etterskuddsbetaling har vi rett til å kreve forsinkelsesrente på tjuefire (24) prosent årlig. Ut over forsinkelsesrenten skal Kunden erstatte oss for de kostnadene som kommer av inndrivingen av det nevnte kravet, samt for ekspedering av kravbrevet. Alt gods forblir vår eiendom frem til vi har mottatt hele betalingen. Hvis det er rimelig grunn til å anta at Kunden ikke vil oppfylle sine betalingsforpliktelser, forbeholder vi oss retten til å stanse utførelsen av oppdraget og tilbakeholde alt produsert og levert materiale fra kunden frem til vi har mottatt full betaling for samtlige krav overfor Kunden eller det stilles en akseptabel sikkerhet. Om dette ikke skjer, forbeholder vi oss retten til å bryte avtalen. Brytes avtalen er kunden, på anmodning fra oss, forpliktet til å ettersende de varene som Kunden ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser for.

5. Tillegg

Vi kan debitere ekstra for arbeid som kommer av manglende eller endret/korrigert levering av materialer fra Kunden, og/eller tilfeller hvor Kunden på annen måte endrer forutsetningene for Oppdraget sammenlignet med den opprinnelige avtalen. Manglende levering vil si at Kunden ikke leverer materialer til fastsatt tid eller i henhold til gjeldende materialspesifikasjon.

6. Kvalitetstoleranse

Oppdraget utføres ved bruk av masterkopien og materialet som kunden leverer for bruk ved produksjon av trykksaker (Originalmateriale) og etter kundens godkjente trykkorrektur. I samsvar med de spesifikasjonene som vi benytter ved produksjon av den typen materialer som den nevnte produksjonen gjelder. Det som ifølge utprøvd og akseptert yrkeserfaring anses for å være et lite avvik eller det som skyldes feil i Originalmaterialet (godkjent korrektur) som leveres fra kunden til oss, anses ikke som feil.

7. Leveringstider

Leveringstid angis i Ordrebekreftelsen/tilbudet som sendes av oss, og angir det antallet virkedager som produksjonen kommer til å ta. Leveringstiden begynner å løpe når kunden har levert alt originalmaterialet og vi har sendt en ordrebekreftelse (Produksjonsstart). Leveringstiden kan forlenges dersom kunden gjør endringer i den gitte ordren og/eller på annen måte forsinker leveringen av det godkjente Originalmaterialet. Normal leveringstid er ca. fjorten (14) virkedager for CD/DVD og digital distribusjon, samt 8–12 uker for vinylproduksjon etter godkjent korrektur.

8. Reklamasjon

Det er kundens ansvar å undersøke om leveransen oppfyller kravene til kvantitet og kvalitet i henhold til punkt 6 og 7 ovenfor ved levering uten unødig forsinkelse. Om det foreligger avvik utenfor toleransenivået, skal Kunden underrette oss om dette omgående. En slik reklamasjon skal gjøres skriftlig og være oss i hende innen ti (10) virkedager fra leveringsdatoen. Ved skjulte avvik er vi bare ansvarlig for avvik som reklameres skriftlig innen femti (50) virkedager fra leveringsdatoen.

9. Retur

Vi tilbyr ingen returrett. Produksjonen er unikt tilpasset til kundens ønsker og er godkjent via digital korrektur, og kan derfor ikke returneres.


10. Transportskadet gods

Dersom en vare fra oss blir skadet under transport, uansett om skaden er godt synlig eller skjult, skal dette meldes omgående til speditøren, og senest innen syv dager.

11. Ansvarsbegrensning

Vi fraskriver oss alt ansvar for forsinket levering. Vi har ikke ansvar for avvik som forårsakes av defekt, forsinket eller feilaktig originalmateriale eller annen informasjon fra kunden. Vi er ikke forpliktet til å erstatte kunden for eksempelvis, men ikke begrenset til, inkompatibilitet, driftsavbrudd, datatap eller annen økonomisk skade. Vi er ikke forpliktet til å erstatte kunden for noen indirekte skader, og vår totale erstatningsplikt kan aldri overskride det beløpet som det gjeldende reklamerte Oppdraget/Kjøpet betinger.

12. Kundens ansvar

Kunden skal holde oss skadesløs for erstatning til tredjepart som kommer av skader på eiendom eller person, eller ved brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter dersom feilen eller mangelen skyldes originalmaterialet eller annen informasjon som Kunden har gitt oss.

13. Originalmateriale

Kunden skal utlevere alt Originalmateriale som er nødvendig for å utføre Oppdraget. Leveringen av et slikt materiale skjer på Kundens regning og til det stedet vi anviser. Originalmaterialet skal være i samsvar med de spesifikasjonene som vi anvender til enhver tid. Originalmaterialet oppbevares hos oss uten kostnad for Kunden i 48 måneder etter siste ordredato (Lagringstiden). Deretter destrueres dette hvis Kunden ikke anmoder om at materialet skal returneres før perioden utløper. Retur av slikt materiale skjer på Kundens regning. Hvis Originalmaterialet, som f.eks. glassmaster og trykkfilmer, ikke kan returneres, blir det destruert etter Lagringstiden. All lagring av Originalmaterialet skjer på Kundens risiko, og vi kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap av Originalmaterialet.

14. Immaterielle rettigheter

Kunden garanterer at Originalmaterialet ikke bryter med en annens opphavsrett, rett til varemerke eller en annen immateriell rettighet, samt at det ikke er av en slik art eller gis en slik utforming at det strider mot loven, forskrifter eller anvisninger fra myndighetene, bruk eller sedvane, god markedsføringsskikk eller risikerer å forårsake krenkelser eller offentlig forstyrrelse. Kunden har ansvar for samtlige forpliktelser overfor rettighetshavere eller myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av royalty, pliktlevering eller lignende forpliktelser. Vi forbeholder oss retten å avbryte Oppdraget uten erstatningsplikt overfor Kunden hvis det finnes skjellig grunn til å mistenke at Originalmaterialet strider mot det som angis i de to foregående avsnittene. Om kunden bryter noe av det som beskrives i de to øverste avsnittene i punkt 13, er Kunden forpliktet til å erstatte oss for all skade og alle kostnader som rammer oss som en følge av dette. Slik kostnader består blant annet av, men er ikke begrenset til, skadeserstatning, saksomkostninger og andre kostnader for juridisk bistand.

15. Force majeure

Hver part skal fritas fra forpliktelser som beskrives i denne avtalen i den grad denne forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser på grunn av en generalstreik utenfor partens kontroll, opprør, oversvømmelser, krig, regjeringsvedtak eller lignende (force majeure). Hver part skal i så fall umiddelbart underrette den andre parten om disse omstendighetene, og skal i størst mulig grad prøve å forhindre eller overvinne årsakene til den manglende evnen til å oppfylle sine forpliktelser. En slik underrettelse medfører at Leveringstiden forlenges med førti (40) virkedager, og om omstendigheten varer i mer enn førti (40) virkedager, medfører en slik hendelse også at hver Part har rett til å annullere ordren skriftlig uten rett til erstatning.

16. Tvist

Avtalen skal styres av svensk lovgivning, da den gjelder avtaler inngått i Sverige mellom svenske parter. Tvister i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i Sverige av voldgiftsmenn i samsvar med den svenske voldgiftsloven. Hvis tvisten gjelder beløp som på tidspunktet for søksmålet utgjør maksimalt to (2) grunnbeløp i henhold til loven (1962: 381) om skadeforsikring, har Parten imidlertid rett til å føre saken for en domstol i Sverige.

 

Discrepublic

Smedjegatan 47

S-352 46 Växjö

Sverige

Tlf.: +46 (0)470 74 29 00

www.discrepublic.com/no